Heart for Gardens is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Wij respecteren uw privacy en willen u middels dit privacy beleid heldere en transparante informatie verschaffen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Privacy statement Website

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps. Via onze website verwerken wij enkel persoonsgegevens die door u worden verschaft.
Allereerst waarderen wij het vertrouwen dat u in ons stelt en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die op deze website gevraagd worden, zoals e-mailadressen, worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze dienstverlening.
Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag of aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Heart for Gardens zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser “cookies off” in te stellen. Indien u de cookies accepteert, blijven zij gedurende vijf jaar in uw computer staan, tenzij u de cookies verwijdert. Wij:

 • gebruiken Google Analytics-cookies,
 • hebben een bewerkersovereenkomst gesloten,
 • hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres,
 • hebben ‘gegevens delen’ op onze website uitgezet,
 • maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

In het geval van nieuwe ontwikkelingen, zoals wijzigende bedrijfsactiviteiten, kan de tekst van dit privacy statement door ons worden aangepast. Heart for Gardens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Indien nodig zal Heart for Gardens b.v. dit privacy beleid aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het is daarom aan te raden om de tekst van dit privacy beleid regelmatig door te nemen indien u deze website vaker bezoekt.

Privacy statement Klantadministratie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van klantadministratie en algemene bedrijfsvoering. In het kader van klantadministratie verwerken wij de onderstaande gegevens:

 • NAW gegevens.
 • Verdere contractgegevens ten behoeve van het onderhouden van klantcontact.
 • Financiële gegevens die noodzakelijk zijn voor betalingen.
 • Gegevens ten behoeve van het leveren en aanbieden van diensten.
 • Gegevens ten behoeve van het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het verrichten van betalingen en het innen van vorderingen.

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Klantcontact onderhouden.
 • Leveren van diensten zoals tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud
 • Inzetten van middelen t.b.v. onze diensten.
 • Noteren en aanvullen van gegevens in ons systeem en klantenportaal om onze diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
 • Financiële acties die noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige bedrijfsvoering zoals het opstellen en versturen van facturen, het doen van betalingen, enz.
 • Het innen van vorderingen. Hierbij is inbegrepen dat vorderingen in handen van derde kunnen worden gesteld, alsmede andere activiteiten van intern beheer.
 • Het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelasting.
 • Het versturen van essentiële informatie ten behoeve van uw bedrijfsvoering zoals algemene prijsindicatie (jaarlijks prijswijzigingen), klantevaluaties, wijzigende dieseltoeslagen, enz.
 • Het behandelen van eventuele geschillen.
 • De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting en het uitoefenen van accountantscontroles.

De genoemde gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens dienen te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Hier houden wij ons aan. Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig. Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden welke een groot risico voor uw privacy vormt dan melden wij dit bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard nemen wij maatregelen om dit te voorkomen.

Uw gegevens maken wij nooit openbaar en zijn enkel voor intern gebruik en ten behoeven van een juiste manier van bedrijfsvoering. Uw gegevens delen wij daarom niet met derden, met uitzondering van toezichthoudende autoriteiten, belastingdienst, door ons ingeschakelde externe dienstverleners en onze werkmaatschappijen.

Uw gegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU/EER. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

U mag ons met redelijke tussenpozen verzoeken om uw gegevens in te zien of te laten wijzigen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van specifieke persoonlijke omstandigheden.

Mocht u vragen hebben over dit statement en ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen met Heart for Gardens, Meent 1, 3931 WG Woudenberg